Op woensdag 7 oktober heeft de gemeente Amstelveen in samenwerking met het Bewonersplatform Bovenkerk in het Noorddamcentrum een vijftal inloopsessies georganiseerd over het voorgenomen verkeersbesluit die tot doel heeft de verkeersveiligheid in Bovenkerk te vergroten door:

– het aanleggen van een bussluis ter hoogte van de St. Urbanuskerk

– het uitbreiden van het eenrichtingsverkeer op de Vierlingsbeeklaan

– het opheffen van de bussluis aan de Salamander.

In verband met de coronamaatregelen konden per sessie slechts 20 bezoekers worden toegestaan. Belangstellenden konden zich vooraf aanmelden bij de gemeente. Alle vijf sessies waren volgeboekt.  Iedere bezoeker had zelf al een mondkapje op of kreeg die bij de registratie in het Noorddamcentrum uitgereikt. Er is alles aan gedaan om de bijeenkomsten coronaproof te laten verlopen. Na afloop van iedere sessie gingen de bezoekers via de nooduitgang van de grote zaal van het Noorddamcentrum naar buiten, waardoor de bezoekersstromen elkaar niet tegen kwamen.

Tijdens de inloopsessies gaf Jaap Oudeman, projectmanager bij de gemeente Amstelveen, een toelichting op het proces en de inhoud van het project om Bovenkerk verkeersveiliger te maken. Vervolgens gaf hij een toelichting op de voorgenomen besluiten, waarna de bezoekers de gelegenheid kregen hierop te reageren. De bijeenkomsten zijn allemaal goed verlopen, waarbij diverse bezoekers van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt hun zienswijze kenbaar te maken. Uit de reacties kwam naar voren dat de bussluis bij de kerk op veel begrip kan rekenen. Dat geldt ook voor de uitbreiding van het eenrichtingsverkeer op de Vierlingsbeeklaan. Over het voorstel om de bussluis bij de Salamander op te heffen kwamen relatief veel bezwaren naar voren.

Bij alle bijeenkomsten was ook Rob Ellermeijer, wethouder van o.a. Verkeer in Amstelveen, aanwezig. Na afloop van de bijeenkomsten gaf hij aan goed geluisterd te hebben naar alle meningen en argumenten die naar voren zijn gebracht. Hij gaat de komende dagen nadenken of er aanleiding is het plan aan te passen naar aanleiding van de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de inloopsessies. Vervolgens gaat hij het (al dan niet aangepaste) plan met de overige leden van het College van B&W van de gemeente Amstelveen bespreken. De verwachting is dat het College op 19 oktober een besluit neemt over het ontwerpverkeersbesluit, dat vervolgens officieel zal worden gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een eventueel bezwaar daartegen indienen bij de gemeente.

Namens het bestuur van het Bewonersplatform Bovenkerk,

Rob van den Helder, voorzitter

Gerard Miltenburg, secretaris