Beste allemaal,

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen om daarin het Nieuw Normen en Handhavingsstelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen, inclusief het maximumaantal vliegbewegingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht. Het NNHS dwingt Schiphol om zoveel mogelijk de start- en landingsbanen in te zetten die de minste hinder veroorzaken. Ook wordt de aangescherpte vierde baanregel vastgelegd.

Milieueffectrapport

Het milieueffectrapport beschrijft de milieueffecten van het gebruik van de start- en landingsbanen volgens het nieuwe stelsel en de ontwikkeling van de luchtvaart op de luchthaven Schiphol naar 500.000 vliegbewegingen die hierdoor mogelijk is. Hiermee wordt duidelijk wat de te verwachten milieueffecten zijn van aanpassing van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol aan het nieuwe stelsel. Een passende beoordeling van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden maakt deel uit van het milieueffectrapport. Deze passende beoordeling is ook onderdeel van de vergunningsaanvraag door Schiphol vanuit de Wet Natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besluit over deze vergunningsaanvraag. Op 16 februari 2021 is de zienswijzenprocedure gestart voor de ontwerpvergunning.

Meer informatie hierover is te vinden op www.rvo.nl/vergunning-airport-schiphol.

Online informatiebijeenkomsten
Daarnaast komen er online informatiebijeenkomsten waar de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het milieueffectrapport worden toegelicht. Op www.luchtvaartindetoekomst.nl vind je meer informatie over deze bijeenkomsten. Na de toelichting is er gelegenheid om in themasessies vragen te stellen.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

– dinsdag 9 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur;

– dinsdag 9 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur;

– donderdag 11 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur;

– donderdag 11 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Meer informatie hierover en hoe je je hiervoor kunt aanmelden, vind je op: www.luchtvaartindetoekomst.nl.

In gewone mensentaal geeft professor Fulco van der Veen in deze video uitleg over de gang van zaken voor de omwonenden.