Onze bewonersorganisatie had tot voor kort een huishoudelijk reglement en is in transitie naar een ander model. Voor een bewonersorganisatie van een wijk is geen algemene governance code beschikbaar. Stichting Bovenkerk volgt daarom het governance model van cultuur uit 2019. Deze krijgt gestalte volgens acht principes, welke zijn onderverdeeld in vier categorieën. Hier vindt u ook ons jaarverslag, het wijk activiteitenplan en het privacy statement.

Waarde scheppen voor en in de samenleving

Eerste principe
De Stichting Bovenkerk heeft een sociale doelstelling en richt zich op de bewoners in wijk Bovenkerk van de gemeente Amstelveen. Hiertoe wil zij het welzijn en de leefbaarheid van bewoners verhogen door sociale waarde toe te voegen:

 • zij bevordert de sociale samenhang, de sociale relaties, bewonersinitiatieven, vrijwilligerswerk en burenhulp,
 • zij is actief om een gezonde leefomgeving te realiseren en
 • zij stimuleert een gezonde persoonlijke leefstijl.
 • Zij verantwoordelijk is voor de exploitatie van een gebouw, dat voorziet in de behoefte aan ruimten voor de activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, cultureel en recreatief terrein

Tweede principe
Het betreft een kleine organisatie die ingericht is volgens het bestuur-model en er is geen raad van toezicht. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en één of meer leden. Het bestuur komt ten minste 4x per jaar bijeen en er worden notulen vastgelegd. Jaarlijks wordt er een wijk activiteitenplan voor meerdere jaren opgesteld met de speerpunten voor het komende jaar en een jaarverslag met jaarrekening van het afgelopen jaar. Publicatie van het wijk activiteitenplan en het jaarverslag via de website www.notabenebovenkerk.nl.

Dagelijks bestuur van het Bewonersplatform Bovenkerk

De dagelijkse operatie wordt geleid door het dagelijks bestuur van het Bewonersplatform Bovenkerk:

 1. Het bewonersplatform kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur (DB) van tenminste vijf personen. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige taken worden onderling verdeeld. 
 2. Het DB bereidt drie bijeenkomsten van het bewonersplatform voor en regelt de lopende zaken. 
 3. De leden van het DB hebben een zittingsduur van drie jaar en zijn terstond herkiesbaar. 
 4. Het DB neemt geen rechten en plichten over van een individuele burger of een bewonersgroep tenzij daar uitdrukkelijk om wordt verzocht door deze belanghebbenden. 
 5. De financiën van het bewonersplatform bestaan uit subsidies van de gemeente Amstelveen en een bijdragen van lokale sponsors voor speciale evenementen en acties ter financiering van gedane uitgaven. Het aanvragen en verantwoorden van de subsidies vindt plaats door de stichting Bovenkerk. 
 6. Uitgaven voor het bewonersplatform vinden, binnen de grenzen van de in e. genoemde subsidies, als volgt plaats: 
  • onder € 100,- beslissen voorzitter en secretaris van het DB; 
  • vanaf € 100,- t/m € 500,- beslist het DB;
  • boven € 1.000,- beslist het bestuur Stichting Bovenkerk.

Het bewonersplatform Bovenkerk

 1. Het bewonersplatform bestaat uit de bewoners.
 2. Het bewonersplatform komt in de regel 3 maal per jaar informatief bijeen. Het bewonersplatform vergadert aan de hand van een agenda. Bewoners kunnen agendapunten aandragen tot de vaststelling van de agenda in de vergadering. De aanwezige Bovenkerkers vormen het platform dat bij consensus of bij meerderheid van stemmen uitspraken doet over de onderwerpen op de agenda. Dit zijn echter geen besluiten. Besluiten worden genomen door het bestuur van Stichting Bovenkerk. De openbare bijeenkomst wordt minimaal één week van tevoren aangekondigd met vermelding van relevante agendapunten.
 3. Om zaken die veel voorbereiding vragen goed in het bewonersplatform te behandelen, kan het platform een werkgroep instellen. De werkgroep brengt verslag uit aan het bestuur en het bewonersplatform. Correspondentie van werkgroepen aan personen of instanties worden ter ondertekening voorgelegd aan de voorzitter of secretaris van het DB.
 4. Eenmaal per jaar komen de financiën op de agenda.

Meer informatie is te vinden via onderstaande links:

Stichting Bovenkerk jaarverslag 2020

Stichting Bovenkerk wijk activiteitenplan 2021

Integer en rolbewust handelen

Derde principe
Voor de financiële administratie hanteert de Stichting een ‘4-ogen principe’. Dat wil zeggen, alle financiële transacties worden door de penningmeester uitgevoerd met controle van een ander bestuurslid, zijnde de penningmeester en de secretaris of de voorzitter. De penningmeester stelt de jaarrekening op. Een kascontrolecommissie controleert dan kas- en bankboeken. Het jaarverslag en het wijk activiteitenplan dienen door het bestuur goedgekeurd te worden.

Vierde principe
Bestuurders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. Buiten het 4-ogen principe en de controle op de kas- en bankboeken zijn er geen bestuurlijke toezichthoudende maatregelen getroffen.

Zorgvuldig besturen

Het vijfde principe
Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. De dagelijkse operatie is de verantwoordelijkheid van het Bewonersplatform Bovenkerk.

Bewoners die een niet commercieel initiatief willen ontplooien kunnen bij het bewonersplatform aankloppen voor (financiële) steun en inzet van het communicatieplatform “www.notabenebovenkerk.nl”. Sommige initiatieven ontstaan vanuit de organisatie van het Bewonersplatform Bovenkerk en dan wordt er een werkgroep samengesteld. Werkgroepen kunnen een tijdelijke of een vaste structuur in het platform innemen.

Drie keer per jaar worden de bewoners van de wijk Bovenkerk op de hoogte gehouden van al wat er speelt in de wijk door een huis-aan-huis verspreide krant “Nota Bene Bovenkerk op ca. 1.250 adressen. Een veel gelezen, waarvan reeds 111 uitgaven zijn verschenen. Veel informatie met een activiteitenagenda is te vinden op de website www.notabenebovenkerk.nl. Via de website worden e-mail nieuwsbrieven verstuurd naar meer dan 800 abonnees. Er wordt ook gebruik gemaakt van sociale media, waaronder Facebook en Twitter.

Het zesde principe
Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie. Het bestuur heeft regels vastgesteld met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en maatregelen getroffen om de persoonlijke gegevens van de donateurs te beschermen

Meer informatie is te vinden via onderstaande links:

Privacy statement

Goed toezicht uitoefenen

Het zevende principe
De Stichting Bovenkerk is een kleine organisatie en behoeft geen toezichthoudend orgaan als een raad van toezicht.

Het achtste principe
Indien er in het bestuur twijfel is over de gehanteerde wet- en regelgeving wordt een jurist geraadpleegd.

Jaarlijks in oktober wordt het rooster van aftreden besproken en eventuele nieuwe bestuursleden aangezocht. Ook wordt de onderlinge taakverdeling besproken en vastgelegd.